Tumblelog by Soup.io
 • sadnessdove
 • exorcismo
 • Lee-Flowsky
 • wruchujednostajniepopierdolonym
 • lajlalajlalajla
 • rotschopf
 • hanyu
 • jointskurwysyn
 • baahha
 • mala-cwaniara
 • aisolro
 • saaanx
 • metadon
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 16 2017

3545 1e33
Reposted frombrumous brumous vialekkaprzesada lekkaprzesada

Świadomość...

Mój mózg zapamiętał go... I to bardzo wyraźnie.  Jego osoba kojarzy mi się z silnymi emocjami i uczuciem, którym nadal go darzę. Moje ciało zajerestrowało jego dotyk i domaga się go każdego dnia coraz mocniej. Wyrył bardzo głęboką ranę, która krwawi. Rozszerza się za każdym razem kiedy podmuch wiatru przypomni mi o kolejnej chwili z przeszłości.

Jedynym sposobem pozbycia się pokusy jest uleganie jej.

— Oscar Wilde
Reposted fromzabka zabka viaseeyousoon seeyousoon
5285 3846
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viazapachsiana zapachsiana
4039 b411
Rupi Kaur "Mleko i miód"
Reposted fromtrissxx3 trissxx3 viazapachsiana zapachsiana
3328 6ef5 500
No co Borszewicz
8918 fcc1
Reposted fromwezuwia wezuwia viaanorexianervosa anorexianervosa
Nie można cały czas stać w rozkroku emocjonalnym, przecież nie na tym polega życie. Nie można wiecznie nie wiedzieć, czuć się niepewnie, patrzeć na drugiego człowieka i nie wiedzieć czy można planować z nim przyszłość; patrzeć na siebie w lustrze i nie wiedzieć czy ta przyszłość nadejdzie.
— Słowa zbyt proste
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaanorexianervosa anorexianervosa
3272 6765 500
M.Halber "najgorszy człowiek na świecie"
2901 0274 500
Reposted frombrumous brumous viaimpulsivee impulsivee
1260 c105
Reposted fromjajebie jajebie viaoutoflove outoflove
6513 e463
Reposted fromregcord regcord
Reposted frommangoe mangoe viaregcord regcord
1630 644d 500
1631 3745 500
1632 6ecf 500
1633 e449 500
1634 f44d 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl