Tumblelog by Soup.io
 • sadnessdove
 • exorcismo
 • Lee-Flowsky
 • wruchujednostajniepopierdolonym
 • lajlalajlalajla
 • rotschopf
 • hanyu
 • jointskurwysyn
 • baahha
 • mala-cwaniara
 • aisolro
 • saaanx
 • metadon
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 18 2018

6002 eb6b 500
Reposted fromrisky risky viaiamnotarobot iamnotarobot
5816 f8e1 500
Reposted fromoll oll viaiamnotarobot iamnotarobot
Reposted frommr-absentia mr-absentia viastrzepy strzepy
6429 5d4c 500
Reposted frommothsdevourer mothsdevourer viastrzepy strzepy
5935 cd67 500
Reposted fromtfu tfu viastrzepy strzepy
5966 ae80 500
Reposted fromtfu tfu viastrzepy strzepy
0494 ded9 500
Reposted fromteijakool teijakool viastrzepy strzepy
5961 6cd8 500
Reposted fromthesmajl thesmajl viascorpix scorpix
0608 9001 500
Reposted fromTamahl Tamahl viastrzepy strzepy
5655 4071 500
Reposted fromimpressionante impressionante viascorpix scorpix
A mnie się marzy kurna chata,
zwyczajna izba zbita z prostych desek,
żeby się odciąć od całego świata,
od paragonów, paragrafów i wywieszek.

Zaszyć się w kącie w kupie liści
tak, żeby tylko czubek nosa było widać,
nic nie zamiatać, nic nie czyścić,
nie kombinować, co się jeszcze może przydać.
— Jan Kaczmarek
Reposted fromcudoku cudoku viascorpix scorpix
9036 df4b
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viascorpix scorpix
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl